Door tot om het even welk van de producten te bestellen op onze website www.phytal-crea.be verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Gelieve deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

1. Identiteit

www.phytal-crea.be is een site uitgebaat door "Phytal-Crea bvba – Steenweg 234 – 9810 Eke (Nazareth)" met ondernemingsnummer BE0442018409 .

2. Uw status

Alleen volwassenen (ouder dan 18 jaar) hebben het recht om juridisch bindende contracten aan te gaan en zijn dientengevolge de enige personen die het recht hebben om via deze site te handelen. Andere personen, die geen juridisch bindende contracten kunnen uitvoeren, mogen geen bestellingen plaatsen op deze site.

3. Tot stand komen van het contract

Wij moeten de betaling ontvangen van de totale prijs voor de producten die u bestelt vooraleer uw order kan worden goedgekeurd. Zodra de betaling door ons is ontvangen, sturen wij u een bevestiging van uw order naar het door u op het bestelformulier opgegeven e-mailadres. Onze goedkeuring brengt een juridisch bindend contract tussen ons tot stand.

Wij zijn er niet toe gehouden elke bestelling te aanvaarden en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen en/of tijdelijk of permanent niet beschikbare producten.

4. Levering

Wij zullen de producten leveren, op het door u opgegeven adres bij de bestelling. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het leveringsadres dat u ons opgeeft correct en nauwkeurig is. Als, om welke reden ook, uw order terugkeert naar ons omdat de koerier of de post de levering aan u niet kon uitvoeren, dan zal u hiervan de kosten moeten dragen. Bestellingen worden geleverd binnen de 8 werkdagen na ontvangst betaling, behoudens gevallen van overmacht.

5. Risico en titel 

De goederen vallen onder uw risico vanaf de verzending. De eigendom van de goederen zal pas overgaan wanneer wij de volledige betaling van de producten, met inbegrip van eventuele leveringskosten, ontvangen hebben.

6. Prijs en Betaling

De prijs van elk product is deze die vermeld staat op onze website, met uitzondering van een eventuele drukfout of een fout van onze leverancier. Alle prijzen staan vermeld in Euro, BTW inbegrepen. Uw levering zal in Euro worden gefactureerd.

De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, maar de wijzigingen zullen geen invloed hebben op bestellingen waarvan op het ogenblik van de wijzigingen, reeds een bevestigingsbericht werd verzonden.

Als de correcte prijs van een product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen wij u eerst contacteren voor instructies alvorens het product te verzenden, of annuleren wij uw order en brengen u hiervan op de hoogte.

7. Ons terugbetalingsbeleid

U kunt uw contract voor de goederen met ons annuleren op elk ogenblik tot het einde van de zevende werkdag vanaf de datum waarop u de producten bestelde. U hoeft ons geen reden te geven waarom u uw contract annuleert, noch zult u om het even welke boete moeten betalen. Om uw contract te annuleren moet u ons dit per e-mail meedelen op ons e-mailadres. Als u uw contract slechts annuleert nadat u de goederen heeft ontvangen, mag u de producten niet uitpakken en stuurt u ze zo spoedig mogelijk terug naar ons contactadres en dit op uw eigen kosten en risico. Zodra wij de onbeschadigde goederen ontvangen zal de betaalde som zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst door ons, terugbetaald worden op uw rekening verbonden met uw creditcard.

8. Annulering door ons

Wij behouden ons het recht voor het contract tussen ons te annuleren indien:

  • onze voorraad ontoereikend is om de door u bestelde producten te leveren;
  • wij niet leveren in uw gebied;
  • er om het even welke beperking geldt in het land waar de bestelde goederen moeten geleverd worden;
  • één of meer van de producten die u bestelde aan een onjuiste prijs werden vermeld door een typografische fout of een fout in het tarief dat wij van onze leveranciers ontvingen.

Als wij uw contract annuleren, brengen wij u per e-mail op de hoogte en betalen wij zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de 30 dagen, de betaalde sommen terug.

Wij zijn niet verplicht om enige extra compensatie aan te bieden.

9. Onze aansprakelijkheid

Wij garanderen u dat om het even welk product, aangeschaft via onze site, van goede kwaliteit is.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot om het even welk product dat via onze site wordt aangekocht, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van betreffend product.

Het bestellen via de site van producten vanuit landen waar dit onwettig is, is verboden. Als u deze site bezoekt vanuit een ander land dan op de naam van de site wordt vermeld, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten.

Als de door ons geleverde producten beschadigd zijn, gebreken vertonen, niet diegene zijn die u bestelde of als de hoeveelheid niet juist is, zullen wij niet aansprakelijkheid zijn tenzij u ons per e-mail van het probleem op de hoogte brengt binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van de producten in kwestie. Als u de goederen, die door u werden besteld, niet ontvangt binnen 30 dagen na de datum waarop u opdracht gaf, zullen wij niet aansprakelijkheid zijn ten opzichte van u, tenzij u ons, binnen 37 dagen vanaf de datum waarop u de producten bestelde, per e-mail op ons contactadres op de hoogte brengt van het probleem.

Als de goederen door de transporteur of door bPost zijn verloren, dan wordt onze aansprakelijkheid voor dat verlies beperkt tot het niveau van dekking van de transporteurs.

10. Invoerrecht

U moet aan alle toepasselijke verordeningen en aan de wetgeving voldoen, met inbegrip van het verkrijgen van alle noodzakelijke douane-, invoer- en/of andere vergunningen om producten via onze site aan te kopen. De invoer of export van sommige van onze producten aan u kan door bepaalde nationale wetten worden belemmerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoer of de invoer van de producten die u koopt. Gelieve ook op te merken dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen van het land waarvoor de producten bestemd zijn, moet naleven. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken door u op zulke wetten.

11. Geschreven mededelingen

Door het gebruiken van onze site, aanvaardt u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal gebeuren. Wij zullen u per e-mail contacteren of we zullen u informeren door berichten op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden, gaat u akkoord met deze elektronische communicatie en erkent u dat alle contracten, berichten, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken aan alle wettelijke eisen voldoen.

12. Berichten/ Klachten

Alle berichten van u aan ons moeten schriftelijk gebeuren en verzonden worden per e-mail via ons on-line contactformulier. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de producten moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Phytal-Crea zal de klacht binnen de 30 dagen behandelen.

13. Informatie op de website

De verstrekte informatie op deze website heeft niet tot doel om ziekte te diagnosticeren of om medisch advies te vervangen. In eerste instantie moet naar het juiste medische advies gezocht worden. Gelieve voorzichtigheid uit te oefenen bij het nemen van voedingssupplementen en kruidenremedies. Als de producten die u wenst te kopen door uw arts of therapeut zijn geadviseerd, is het belangrijk om uw volledige medische geschiedenis en huidige medicijngebruik mee te delen om potentiële contra-indicaties te vermijden. Gelieve uw arts of apotheker om raad te vragen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke opvolgers en aangestelden.

14.2 U kunt uw contractuele rechten of verplichtingen niet overdragen of toewijzen zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.

14.3 Wij kunnen ten allen tijde onze contractuele rechten of verplichtingen overbrengen, toewijzen of uitbesteden.

15. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet, of niet tijdig, leveren van goederen of voor om het even welke vertraging, tekort aan producten of schade veroorzaakt door om het even welke gebeurtenis of omstandigheid buiten onze wil, met inbegrip van, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, analyse van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

16. Diverse

Als om het even welke van deze voorwaarden of om het even welke bepaling van deze overeenkomst, door om het even welke bevoegde instantie ongeldig wordt bepaald, zal de onwettige of onuitvoerbare bepaling in die mate gescheiden worden van de resterende bepalingen zodat zoveel mogelijk voorwaarden en bepalingen, die toegelaten zijn door wet, zullen blijven.

17. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze huidige websiteprijzen, leveringsdetails, contactdetails en privacybeleid, vormen het geheel van onze overeenkomst met betrekking tot de levering van de goederen aan u door ons. Niets, door om het even welke verkooppersoon, gemachtigde of aangestelde in onze naam gezegd over de aard of de kwaliteit van om het even welke goederen die voor verkoop door ons worden aangeboden, mag als afwijkend begrepen worden op deze bovengenoemde voorwaarden. Met uitzondering van fraude, of frauduleuze onjuiste voorstelling, zullen wij geen aansprakelijkheid dragen voor onjuistheden of misleiding.

Wij bieden geen garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid, voor om het even welk doel, van de informatie en verwante gepubliceerde afbeeldingen op onze website. Soms kan onze site technische onnauwkeurigheid of typografische fouten bevatten. De aansprakelijkheid van PHYTAL-CREA in het geval van zulke onnauwkeurigheden of fouten is uitdrukkelijk beperkt in de mate zoals door de wet is opgelegd. Niettegenstaande voorgaande is niets in deze voorwaarden bedoeld om, om het even welke rechten, die u als consument krachtens toepasselijke lokale wet of andere statutaire rechten kunt hebben, te beperken, noch in geen geval om onze aansprakelijkheid tot u, voortvloeiend uit onze achteloosheid, uit te sluiten.

18. Ons recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen

Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bestelt, tenzij het om wijzigingen gaat die verplicht door wet of overheid worden aangebracht (waarbij het van toepassing zal zijn op orders die eerder door u worden geplaatst), of als wij u van de wijziging in deze Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen alvorens wij u de orderbevestiging verzenden (waarbij wij het recht hebben te veronderstellen dat u de wijziging in de voorwaarden hebt goedgekeurd, tenzij u ons het tegendeel binnen zeven werkdagen na ontvangstbewijs meedeelt)

19. Handelsnamen

Phytal-Crea bvba is de exploitant van "www.centella.be". Alle handelsmerken, hierin gesitueerde productnamen en firmanamen of emblemen zijn het bezit van hun respectievelijke eigenaars. "Phytal-Crea bvba” geeft geen toestemming voor het gebruik van zulke merknamen, productnamen, de titels of de auteursrechten en dergelijk gebruik kan een overtreding van de eigenaarsrechten (copyrights) vormen.

20. Privacy

U erkent gebonden te zijn door de bepalingen van onze privacy policy die u aanvaardt.

21. Ongeldigheid

Als om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van om het even welke voorziening waarin wij onze aansprakelijkheid aan u uitsluiten) onuitvoerbaar zou zijn, zal de uitvoerbaarheid van een ander deel van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloed worden.

22. Wet en Jurisdictie

De Contracten voor de aankoop van producten via onze site, vallen onder de Belgische, of desgevallend Europese, wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Product added to wishlist
Product added to compare.